میگفتند باران که می بارد بوی خاک بلند میشود....
اما اینجا باران که میزند فقط بوی خاطره ها می آید.